بیستمین جلسه هیأت امنای پژوهشکده برگزار شد

بیستمین جلسه هیأت امنای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با حضور اعضا در روز دوشنبه ۹۶.۱۲.۲۱ در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد. در این جلسه که دومین جلسه از دوره جدید هیأت امنا بود گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ و برخی از موارد پرسنلی پژوهشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.