برگزاری کارگاه آموزشی و ترویجی

کارگاه آموزشی و ترویجی “نحوه ارائه برون دادهای تروجی” در تاریخ دوشنبه ۲۱/۱۲/۹۶ در سالن جلسات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد. در این جلسه که به وسیله آقای دکتر سرافرازی و خانم مهندس پارسانیک در خصوص ارائه برون دادهای پژوهشی و ترویجی در قالب دستوالعملهای علمی – کاربردی و نحوه رسانه ای کردن نتایج طرحهای تحقیقاتی مباحث مبسوطی ارائه شد.