انتصاب معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی پژوهشکده

طی حکمی از سوی رییس پژوهشکده، آقای دکتر علی اکبر نوروزی به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی پژوهشکده منصوب شد. همچنین طی نامه ای از زحمات و فعالیتهای آقای دکتر مجید حسینی تشکر و قدردانی به عمل آمد.