بازدید رییس سازمان جنگلها،‌مراتع و آبخیزداری کشور از سایت وردیج

در تاریخ اول خرداد ماه سال جاری رییس سازمان جنگلها،‌ مراتع و آبخیزداری کشور به همراه رییس و معاونان پژوهشکده بازدید مبسوطی را از ایستگاه تحقیقاتی ترویجی وردیج به عمل آورد. در این بازدید فعالیتهای انجام شده و همچنین نتایج به دست آمده از اجرای پروژه مورد بررسی و بازدید کامل قرار گرفت. با توجه به اهمیت پروژه انجام شده و نتایج تحقیقات ارائه شده از این سایت،‌ آقای مهندس خلیل آقایی ضمن ابراز خرسندی و رضایت از فعالیتهای پژوهشی که در جهت اهداف عملیاتی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور به وسیله پژوهشکده به انجام رسیده است، و همچنین ارائه رهنمودهای لازم،‌ دستور دادند تا کلیه مدیران کل سازمان در هر سه معاونت از این عرصه بازدید به عمل آورند و این ایستگاه تحقیقاتی و ترویجی را به عنوان یک پایلوت عملیات مدیریت جامع حوزه های آبخیز در سرلوحه کارهای خود قرار دهند.