روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش داد: برگزاری هم اندیشی در مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با دعوت از اندیشمندان و فضلای بخشهای اجرا، دانشگاه و پژوهش در موضوع حفاظت خاک و آبخیزداری کشور،‌اولین گردهمایی و هم اندیشی در مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز را برگزار کرد. در این گردهمایی که با حضور اکثریت مدعوین برگزار شد،‌مطالبی در خصوص الگوی مدیریت جامع حوزه های آبخیز سازمان جنگلها و همچنین چالشهای آبخیزداری در مدیریت جامع حوزه های آبخیز ارائه و مورد بحث و مداقه قرار گرفت. این همایش تا عصر امروز نیز ادامه خواهد داشت.