بازدید معاونین سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران از سایت وردیچ

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،‌ در روز دوشنبه ۹۷/۰۵/۰۸ مورخ معاونین توسعه جنگل و کمربند سبز و آموزش و پژوهش سازمان پارکهای و فضای سبز شهرداری تهران به همراه مشاور رییس سازمان پارکها بازدید کاملی از محل پروژه دامنه جنوبی البرز در سایت وردیچ به‌عمل آوردند. در این بازدید که آقایان دکتر صوفی و دکتر بزرگمهر و سرکار خانم دکتر اخوان به همراه تیم اجرایی پروژه حضور داشتند در خصوص همکاریهای دوجانبه و همچنین طراحی و اجرای یک پروژه مشترک مذاکراتی انجام شد.