برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات اداری و بازنشستگی

کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات اداری و بازنشستگی در تاریخ دوازدهم شهریور ما با مدرسی آقای حیدری در پژوهشکده برگزار شد. در این کارگاه همکاران پژوهشکده با قوانین و مقررات مترتب بر بازنشستگی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی آشنا شدند.