رونمایی از ۵ گزارش نهایی طرح پژوهش برتر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی، همزمان با سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری از پنج گزارش نهایی طرح پژوهش برتر پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور در سال ۹۶ رونمایی شد. این طرح‌ها که شامل «تهیه و توسعه اطلس و آماده‌سازی داده‌ های زمانی و مکانی سیل در حوضه­‌های رده هفت» مجری آقای دکتر جهانگیر پرهمت،‌ «پایش و ارزیابی اثرات عملیات آبخیزداری بر پوشش گیاهی و حفاظت خاک مراتع گرمسیری استان کرمانشاه» مجری آقای دکتر محمد قیطوری، «بررسی پایدارسازی کناره رودخانه با استفاده از عملیات بیولوژیک» مجری آقای دکتر مسعود ساجدی سابق، «بررسی ارزیابی و تدوین روش بهینه مدیریت فرسایش بادی و کاهش آلودگی های مرتبط با آن در استان خوزستان» مجری آقای دکتر فاضل ایرانمنش و «شناخت تغییرات اقلیمی حوضه کرخه و دز با استفاده از ریز مقیاس نمایی دینامیکی مدل های اقلیمی» مجری خانم دکتر سیما رحیمی بندرآبادی بودند که در سال ۹۶ به اتمام رسیده و نتایج آنها در گزارشات مدون ارائه شده است.