برگزاری کارگاه پهنه بندی سیلاب و مدلسازی رسوب در رودخانه‌ها با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل یک بعدی و دو بعدی HEC – RAS

در تاریخ دوشنبه مورخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۷ کارگاه پهنه‌بندی سیلاب و مدلسازی رسوب در رودخانه‌ها با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل یک بعدی و دو بعدی HEC – RAS به استادی آقای دکتر محمد رستمی و شرکت اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشی پژوهشکده و همچنین تنی چند از اعضای هیأت علمی همکار در مراکز تحقیقاتی استانها برگزار شد. در این کارگاه در خصوص کاربرد مدل HEC – RAS و شاخصه‌های داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در آن توضیحات لازمه داده شد.