نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز مورد تقدیر قرار گرفت

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز از طرف هیئت داوران مراسم بیست و ششمین دوره هفته کتاب سازمان تحقیقات،‌آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مجله شایسته تقدیر انتخاب شد. لازم به ذکر است این مجله در دو سال گذشته نیز دارای امتیاز A ارزشیابی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و در مجموعه نشریات سازمان تحقیقات نیز با اخذ امتیاز ۹۳ بالاترین امتیاز را داراست.