برگزاری کارگاه آموزشی سامانه سمپات غیر هیأت علمی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده، کارگاه آموزشی سامانه سمپات غیر هیأت علمی در دو روز مجزا و برای اعضای همکار و مسئولین برگزار شد. در این کارگاه قوانین،‌ نحوه کار با سامانه و مسائلی را که اعضای غیر هیأت علمی و مدیران در جهت تکمیل پرونده های مورد بررسی باید مد نظر قرار دهند آموزش داده شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.