برگزاری کارگاه‌های آموزشی هفتمین همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران

کارگاه‌های آموزشی هفتمین همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران مورخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰ به شرح ذیل در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شد.

۱- “Model Builder” و کاربردهای آن در پروژه‌های مکان‌یابی

۲- جایگاه و کاربرد مدل DPSIR در مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز

۳- مدل‌سازی هیدرولوژیکی در GIS

۴- مقایسه روش‌های مختلف تلفیق لایه‌های اطلاعاتی در پروژه‌های مکان‌یابی