مراسم روز درختکاری در پژوهشکده

به مناسبت روز درخت‌کاری، طی مراسمی آقای دکتر نیک‌کامی رییس پژوهشکده به همراه معاونین آقایان دکتر نوروزی و دکتر عرب‌خدری به کاشت درختان همت گمارده و بر سعی و تلاش در حفظ و توسعه طراوت و سرسبزی طبیعت تأکید کردند.