تزریق آب باران به سفره آب زیرزمینی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده،‌ بخش فنی پژوهشکده در قالب استحصال آب باران از پشت بام پژوهشکده، آب جمع‌آوری شده از باران‌های اخیر از پشت‌بام را به داخل چاه مستقر در پژوهشکده تزریق کرد. بخش فنی پس از استحصال آب باران به میزان ۱۰۰۰ متر مکعب،‌ حدود ۲۰۰ متر مکعب از آب جمع‌آوری شده را به‌طور مستقیم و از طریق فیلتراسیون شنی به عمق ۲۰۰ متری زمین تزریق کرد.