بازدید مدیر دفتر امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور از سایت وردیچ

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،‌ آقای دکتر فرخ مسجدی مدیر امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه آقای دکتر حسین‌پور معاون دفتر در روز شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ از سایت وردیچ بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که در معیت آقای دکتر نیک‌کامی رییس پژوهشکده و معاونین و آقای دکتر شریفی عضو هیأت علمی پژوهشکده انجام شد، از فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی سایت شامل، استخرهای ذخیره آب، سطوح جمع آوری کننده آب باران و بخش کشت گیاهان دارویی و دیگر قسمت‌های پژوهشی سایت بازدید مبسوطی به عمل آمد. در این بازدید همچنین در خصوص پتانسیل‌های کسب درآمد و ایجاد اشتغال مذاکراتی انجام شد.