جشنواره آموزشی مفاهیم زمین و خاک با شیوه گل‌بازی در مدرسه ابتدایی دکتر اسدی لاری برگزار شد.

جشنواره آموزشی مفاهیم زمین و خاک با شیوه گل‌بازی به‌وسیله آقای دکتر نظام اصغری‌پور در مدرسه ابتدایی دکتر اسدی لاری برگزار شد. در این کارگاه یک روزه مفاهیم زمین و خاک با رعایت اصول آموزشی و نگرشی جدید در خصوص آشتی دادن کودکان با خاک و منابع طبیعی به دانش‌آموزان دوره ابتدایی آموزش داده شد.