برگزاری سخنرانی علمی در خصوص سامانه‌های هشدار سیل

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده،‌ در روز دوشنبه ۲۳ اردیبشت ماه سال جاری، به دعوت گروه مهندسی رودخانه و سواحل پژوهشکده، آقای دکتر نصرالله جواهری دکتری سازه‌های آبی و کارشناس شرکت مهندسین مشاور آب، عمران پردیسان، در خصوص سامانه های هشدار سیل سخنرانی کردند. در این سخنرانی مبسوط که با عنوان “استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه سامانه‌های هشدار سیل” انجام شد. در خصوص انواع مدل‌های پیش‌بینی و هشدار و همچنین، نمونه‌های کار شده و نقشه‌ها و نمودارهای مربوطه به تفصیل صحبت شد.