بازدید معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از سایت وردیچ

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، آقای دکتر خسرو شهبازی معاون آبخیزداری، امور مراتع وبیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در معیت آقایان دکتر هوشنگ جزی مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک و مهندس طاهری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از سایت تحقیقاتی وردیچ بازدید کردند. در این بازدید که با همراهی آقای دکتر نیک‌کامی رییس پژوهشکده و معاونین دکتر نوروزی و دکتر عرب خدری انجام شد، در خصوص نحوه احیای دامنه جنوبی البرز به وسیله معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین نقطه نظرات دو طرف در مباحث علمی و سازه ای روشهای قابل انجام در منطقه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین آقای دکتر شهبازی از کارشناسان و مجریان سایت وردیچ و رییس پژوهشکده در خصوص انجام چنین پروژه ای که قطعا می تواند راهگشای روش های تحیای اراضی دامنه جنوبی البرز باشد تشکر و قدردانی به عمل آوردند.