برگزاری کارگاه روش‌های اجرایی و تجارب موفق تثبیت کانون‌های گرد و غبار استان خوزستان

در تاریخ چهارم شهریور ماه سال جاری کارگاه روش‌های اجرایی و تجارب موفق تثبیت کانون‌های گرد و غبار استان خوزستان به‌وسیله آقایان دکتر نادرقلی ابراهیمی و دکتر فرود شریفی برگزار شد. در این کارگاه که نمایندگانی از مرکز تحقیقات شوری و جهاد نصر نیز شرکت داشتند، به فعالیت‌های انجام شده در استان خوزستان در خصوص مبارزه با گرد و غبار و بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته و نتایج آنها پرداخته شد.