بازدید مدیر اداره حریم شهرداری منطقه ۲۲ از پژوهشکده

در روز سه شنبه مورخ ۹۸.۰۹.۱۹، آقای مهندس بدیعی مدیر اداره حریم شهرداری منطقه ۲۲ به همراه یکی از کارشناسان، از پژوهشکده بازدید و در جلسه ای با حضور دکتر نوروزی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، دکتر غریب رضا، رییس گروه تحقیقات مهندسی رودخانه و سواحل و برخی اعضای هیئت علمی شرکت کردند. در این جلسه در خصوص زمینه همکاری‌های مشترک مثل ساماندهی رودخانه، تامین آب برای فضای سبز، برگزاری دوره های ترویجی و دیگر مباحث مرتبط بحث و تبادل نظر شد. ایشان در ادامه از امکانات و پتانسیلهای موجود در پزوهشکده همچون برج شبیه‌ساز باران و مدل‌های فیزیکی بازدید به عمل  آوردند.