شناسایی و پهنه‌بندی مناطق دارای توان بالقوه طبیعی برای احداث سطوح آبگیر باران

مجری
49, , , soltani, soltani, soltani, soltani@scwmri.ac.ir, , 2017-08-13 01:20:52, ,
همکاران
Array, Array
چکیده

با توجه به اينكه ايران در روي كمربند خشك كره زمين واقع شده است و كمتر از 3/1 متوسط بارندگي كره زمين را دريافت مي كند استفاده از سيستمهاي سطوح آبگيرجهت استحصال و مديريت بارندگيها در كشوري كه حدود 80% از نزولات آسماني در آن از دسترس خارج مي شود بسيار حائز اهميت است. بطوريكه با بهره گيري از روشهاي مختلف استحصال آب باران وبهينه سازي آبهاي استحصالي مي توان تا حد قابل قبولي كمبود آب در مناطق خشك و نيمه خشك را جبران نمود.نقش و اهميت اين موضوع، يكي از اساسي ترين نكات به ويژه با هدف صرفه جويي در وقت و هزينه مشخص كردن نقاط مناسب براي احداث سامانه هاي سطوح آبگير است كه امروزه امكان آن با استفاده از ابزارها و تكنيك هاي سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي ميسر ميباشد.

بر اساس نتايج حاصل از پژوهش هاي پيشين انجام شده در ايران و جهان، عوامل مؤثر در مكان يابي مناطق مستعد احداث سيستمهاي سطوح آبگير باران عبارتند از ميزان بارش، تعداد روزهاي باراني سال، ميزان بارش تجمعي، ويژگيهاي توپوگرافي و فيزيوگرافي(شيب،جهت شيب،تيپ اراضي)، پوشش گياهي، خاكشناسي و زمين شناسي.

با شرح مطالب فوق  هدف از تحقيق مورد نظر، دستيابي به روش مناسب براي شناسايي نقاط مناسب و تهيه نقشه پهنه بندي براي ايجاد سامانه هاي سطوح آبگير باران، جهت انجام عمليات جنگل كاري ،بوته كاري و تامين آب شرب دامي در مناطق نيمه خشك كشور است. در اين تحقيق فرض بر اين است كه با توجه به عوامل شناسايي شده و لحاظ نمودن عوامل مؤثر در ايجاد عرصه هاي جنگلكاري ،بوته كاري و مكان هاي مناسب براي تأمين آب جهت شرب دامي مي توان با استفاده از تكنيك ها و ابزارهاي   GIS و مدلهاي تلفيق لايه هاي اطلاعاتي اقدام به تهيه نقشه پهنه بندي مورد نياز با دقت قابل قبول نمود. بر اين اساس متدولوژي طرح بر پايه تهيه نقشه هاي شيب، جهت شيب، تيپ اراضي، زمين شناسي، خاك شناسي و پوشش گياهي به عنوان اطلاعات پايه از يكسو و اطلاعات و آمار هواشناسي شامل مقدار بارش، تعداد روزهاي باراني، ميزان بارش تجمعي، شدت بارش، فراواني بارش و جهت بادهاي غالب از سوي ديگر در محيط GIS وارد و ذخيره سازي شد. سپس با استفاده از عوامل فوق الذكر و طبقه بندي از مدلهاي تلفيق لايه هاي اطلاعاتي واحدهاي همگن مشخص شد. سپس اقدام به طبقه بندي واحدهاي همگن جهت احداث سيستمهاي سطوح آبگير در مناطق شده و در نهايت نقشه پتانسيل و اولويت بندي مكاني احداث سيستم هاي سطوح آبگير باران در نواحي نيمه خشك تهيه شده است.

شماره مصوب
84047-0000-03-040000-003-2
محل اجرا
ندارد
تاریخ شروع
ندارد
مدت زمان
ندارد